TOETUS ON SUUNATUD KELLELE:

Abi vajavate laste huvitegevuseks – ande äratundmine ja selle toetamine

  • Vanavanemate kasvatada jäänud lapsed

  • Lasterikastest peredest pärit lapsed

  • Raskustesse sattunud perede lapsed

  • Lapsed, kes mingil põhjusel huvihariduseks toetust vajavad

 • Peres võib toetada mitut last, kuna heategevusprogrammi keskmes on mitte perekond, vaid laps.

 • Lapsed ja noored vanuses 419 aastat

MILLEKS:

 • Toetuse eesmärk on suurendada abi vajavate laste võimalusi arendada oma andeid.

  • Huvitegevus on huvist ja võimetest lähtuv organiseeritud isiksuse arendamine. Huvitegevuse sisu on huvist lähtuv tegevus, et omandada teadmisi ja oskusi.

 • Kuulumine ringi, klubisse ei ole eeldus iseeenesest toetatakse ka huvitegevusega alustamist.

 • Üldjuhul huvitegevuse toetamiseks, st arenguvõimaluste laiendamiseks. Lubatud on ka kulutused vahenditele – suusad, tossud, muusikainstrumendid vms).

 • Toetuse lubatud kasutusvaldkonnad sihtotstarbeliste kulude katmiseks:

  • Transpordikulud;

  • Soetamiskulud: riiete; õppematerjalide; huvitegevuse vahendite jms soetamine;

  • Osavõtutasud: huviringide, konkursside, huvitegevusega seotud lastelaagrite.

KUI PALJU:

 • Maksimaalne toetussumma sihtotstarbeliste kulude katmiseks ühe lapse kohta on 500 (viissada) eurot.

 • Toetuste arv ja toetussummad sõltuvad „Jõulutunneli“ saate jooksul laekunud annetustest.

 • Laekunud annetus jagatakse proportsionaalselt, tuginedes laste arvule kohalikus omavalitsuses. Üldkomisjon võtab arvesse olemasolevate ressursside suurust.

KUIDAS:

 • Teavituskampaania ja info levitamine koostööpartnerite ja võrgustike kaudu.

 • Taotluse blanketi saab alla laadida MTÜ Lastekaitse Liidu kodulehelt (www.lastekaitseliit.ee otsisõna: Jõulutunnel) ja kättesaadav lapse elukohajärgsest kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonnast/sotsiaaltöötajalt/lastekaitsetöötajatelt. Blanketi eesmärk on saada infot konkreetse vajaduse ja toetuse sihtotstarbelisuse kohta).

 • Taotluse saavad KOV-ile esitada lapse vanem/hooldaja/eeskostja. Palume ka teistel last ümbritsevatel inimestel julgustada abivajaja lapse pere taotlust esitama.

 • Taotlus esitatakse alates 5.01.2015 lapse elukohajärgse KOV-i sotsiaalosakonda/sotsiaaltöötajale/lastekaitsetöötajale hiljemalt 20.02.2015.

 • KOV-i sotsiaalosakond/sotsiaaltöötaja/lastekaitsetöötaja, kellel on ligipääs andmebaasidele, koondab taotlused ning seab need pingeritta (rahastada/jätta rahastamata) kontrollides eelnevalt taotluse vastavust heategevusprogrammi kriteeriumitele.

 • Lastekaitse Liidu üldkomisjon teatab enne 20.02.2014 kohalikke omavalitsusi eraldatavatest summadest, mille alusel esitab KOV koostatud pingerea Lastekaitse Liidu üldkomisjonile (Jõulutunneli projektijuht: helen@lastekaitseliit.ee) hiljemalt 01. märtsil 2015.

 • Üldkomisjoni kinnitatud nimekirja alusel sõlmitakse kohalike omavalitsustega stipendiumilepingud ning kantakse sihtotstarbeline toetus kohaliku omavalitsuse arveldusarvele. Kohalik omavalitsus teeb vastavad soetused või tasub teenuse eest.

 • Stipendium eraldatakse konkreetsete vajaduste katmiseks ning arveldamine toimub läbi kohaliku omavalitsuse. Aruandekohuslaseks jääb kohalik omavalitsus, kes esitab pärast kogu toetuse kasutamist kuludokumentide alusel aruande Lastekaitse Liidule. Aruanded esitatakse elektrooniliselt etteantud vormis, mille koostab Lastekaitse Liit.

 • MTÜ Lastekaitse Liit koostab üleriigilise aruandluse ja esitab selle üldkomisjonile ja Eesti Rahvusringhäälingule.

MILLAL: